^Powrót na górę

Zajęcia z oligofrenopedagogiem

Zajęcia rewalidacyjne odgrywają bardzo ważną rolę w procesie kształcenia dzieci. Głównym założeniem jest wspieranie dziecka i poprzez wzmacnianie mocnych stron - wspomaganie rozwoju i zaburzonych funkcji. W czasie zajęć wykorzystywane są różne formy i metody pracy, aby wypracować jak najlepsze efekty. Obszarem do pracy nie są tylko deficyty czy nieprawidłowości, ale również najmniej uszkodzone funkcje i właściwości. Zajęcia mają służyć ich rozwijaniu i wzmacnianiu, a także wykorzystywaniu przy kompensowaniu braków. Założeniem rewalidacji jest przywrócenie jak najlepszego funkcjonowania intelektualnego i społecznego ucznia. Dobre efekty przynosi poszerzanie zakresu aktualnych umiejętności, tego co dziecko już potrafi. 

Celem nadrzędnym zajęć rewalidacyjnych jest stwarzanie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dzieciom z trudnościami rozwojowymi; rozwoju na miarę ich możliwości.

Kierunki oddziaływań rewalidacyjnych to:

  • kształtowanie pozytywnej samooceny
  • kształcenie systematyczności i wytrwałości w pracy
  • rozwijanie sprawności manualnej
  • rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej
  • usprawnianie percepcji słuchowej
  • usprawnianie procesów pamięci i myślenia
  • rozwijanie zdolności koncentracji uwagi
  • bogacenie wiedzy ogólnej, słownictwa i rozbudowywanie wypowiedzi.

 

Zajęcia rewalidacyjne prowadzi mgr Joanna Banaszczyk


banner regionalny ue

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013