^Powrót na górę

Język angielski

W naszym przedszkolu język angielski realizowany jest zgodnie z nową podstawą programową

„przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych”. 

Dziecko kończące wychowanie przedszkolne i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej potrafi:

  1. uczestniczyć w zabawach, np. muzycznych, ruchowych, plastycznych, konstrukcyjnych, teatralnych;
  2. zrozumieć bardzo proste polecenia i reaguje na nie;
  3. powtarzać rymowanki, proste wierszyki i śpiewa piosenki w grupie;
  4. zrozumieć ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych, gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami.

Uczenie się języka angielskiego w wieku 3-7 lat jest w pewien sposób zbliżone do uczenia się języka ojczystego, kiedy to dziecko najpierw osłuchuje się z językiem, a dopiero później zaczyna się nim posługiwać. Komunikacja w czasie zajęć w dużym stopniu odbywa się w języku angielskim, z wykorzystaniem różnego rodzaju pomocy dydaktycznych (pacynek, kostek, rysunków i plansz, innych pomocy wizualnych, materiałów autentycznych – przede wszystkim do słuchania i odbioru).

Treści nauczania są tak dobrane, aby odpowiadały poziomowi intelektualnemu i emocjonalnemu oraz zainteresowaniom dzieci i zostały uporządkowane w obrębie bloków tematycznych. Zakres tematów dotyczy bezpośredniego otoczenia dzieci i ich życiowych doświadczeń i jest dopasowany do programu nauczania przedszkolnego. W przypadku języków obcych, nauka w wieku przedszkolnym nie ma charakteru systematycznego, a jest to raczej osłuchiwanie się z językiem, budowanie pozytywnej motywacji i stwarzanie podwalin pod przyszłą, już systematyczną pracę nad językiem.

Gry i zabawy (games) stanowią podstawową formę nauki. Dzieci przyswajają nową wiedzę poprzez zabawę, która jest dla nich najbardziej naturalnym rodzajem aktywności. Gry i zabawy językowe stymulują i motywują małych uczniów, przywołują pozytywne skojarzenia i pomagają kreować atmosferę sprzyjającą uczeniu się. Ponadto formy zabawowe aktywizują dziecko w sposób całościowy. Piosenki i rymowanki to kolejny nieodłączny element wykorzystywany w zabawach z językiem angielskim.

Wprowadzając piosenki i rymowanki (songs, chants and rhymes), wykorzystuje się naturalne predyspozycje dzieci do przyswajania języka, czyli umiejętność imitacji, dobrą pamięć krótkotrwałą oraz działanie przez analogię. Piosenki i rymowanki zwykle zawierają powtarzający się element, np. refren. Zapamiętywaniu sprzyja melodia, rytm, rym oraz często towarzyszący piosence ruch.

Ponadto w przedszkolu będzie realizowany program innowacyjny " English is fun - zabawy z językiem angielskim", dzięki któremu dzieci będą miały szansę na co dzień obcować z językiem, a także poznać tradycje i święta krajów anglojęzycznych.


banner regionalny ue

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013