^Powrót na górę

wszystkie grupy

W dniu 7 października 2019 roku Gmina Łask podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn.: „ Dobry Start w Przyszłość – wsparcie Publicznego Przedszkola nr 4 w Łasku w zakresie pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami „

Projekt zarejestrowany pod numerem RPLD.11.01.01-10-0042/19 dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie XI.1.1 Edukacja Przedszkolna , Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Beneficjent – Gmina Łask

Całkowita wartość projektu – 525 789,29 zł

Kwota dofinansowania – 446 908,29 zł

1) ze środków europejskich - 446 908,29 zł, co stanowi 85% wydatków kwalifikowalnych projektu

Okres realizacji projektu – od 01.08.2019r. do 31.07.2020r.

wszystkie grupy


banner regionalny ue

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013


Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Publiczne Nr 4, ul. Łączna 1, 98-100 Łask. Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody w celach: udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w mailu, komunikacji mailowej oraz dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń (do czasu ich przedawnienia wynikającego z przepisów prawa). Podanie danych jest dobrowolne, ale brak ich podania uniemożliwia dalszą komunikację. Dane mogą być ujawniane podmiotom świadczącym dla nas usługi (np. hostingodawca). Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych oraz wniesienia sprzeciwu. Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna na stronie www.pp4lask.com.pl