^Powrót na górę

wszystkie grupy

W dniu 7 października 2019 roku Gmina Łask podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn.: „ Dobry Start w Przyszłość – wsparcie Publicznego Przedszkola nr 4 w Łasku w zakresie pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami „

Projekt zarejestrowany pod numerem RPLD.11.01.01-10-0042/19 dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie XI.1.1 Edukacja Przedszkolna , Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Beneficjent – Gmina Łask

Całkowita wartość projektu – 525 789,29 zł

Kwota dofinansowania – 446 908,29 zł

1) ze środków europejskich - 446 908,29 zł, co stanowi 85% wydatków kwalifikowalnych projektu

Okres realizacji projektu – od 01.08.2019r. do 31.07.2020r.

wszystkie grupy


banner regionalny ue

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013