^Powrót na górę

Statut

Załącznik do Uchwały Rady Pedagogicznej nr 7 z dnia 13.02.2014r

STATUT

PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO Nr 4

im. Leśne Skrzaty w Łasku

Przedszkole działa na podstawie:

 1. 1.Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.z późn. zm.).
 2. 2.Stosownych aktów wykonawczych do w/w ustawy.
 3. 3.Orzeczenia organizacyjnego wydanego przez Urząd Miasta i Gminy.
 4. 4.Niniejszego statutu.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1.   Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym nr 4 im. Leśne Skrzaty w Łasku

     zwane dalej „przedszkolem” jest placówką publiczną.

2.   Siedziba przedszkola znajduje się w Łasku przy ul. Łącznej 1.

3.   Przedszkole używać będzie nazwy:

     Przedszkole Publiczne Nr 4

     im. Leśne Skrzaty

     98-100 Łask, ul. Łączna 1

     tel. 43 675 44 60

     NIP 831-156-36-43   REGON 731495234

4.   Organem prowadzącym jest: Gmina Łask

5.   Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Łódzki Kurator Oświaty.

6.   Organ prowadzący nadaje przedszkolu imię na wniosek rady przedszkola lub rady

pedagogicznej

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§ 2

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty oraz z aktów wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Celem wychowania przedszkola jest:

1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności

     intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

          2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej  

                 orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;

3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej w nowych i trudnych

     sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;

4) rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych

     relacjach z dziećmi i dorosłymi;

5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci  

     o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

             6) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną;

             7) zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;

             8) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym

                   oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały

                   dla innych;

             9) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności

                   wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

           10) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy

                   rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

           11) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich

                   ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości      

                  i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

 1. Do głównych zadań przedszkola należy:

1) udzielanie i organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej zgodnie  

     z przepisami w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno –

                 pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;

 1. 2)sprawowanie opieki w czasie pobytu w przedszkolu w trakcie zajęć i poza terenem

przedszkola;

 1. 3)włączanie rodziców do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia

trudności, na jakie natrafiają.

   3.     Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

           1) pomoc psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest udzielana z inicjatywy:

         a) dziecka,

         b) rodziców dziecka,

         c) dyrektora przedszkola,

         d) nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty prowadzącego                  

             zajęcia z dziećmi,

               e) pielęgniarki środowiska nauczania lub higienistki przedszkolnej,

         f) poradni,

               g) pomocy nauczyciela,

 1. h)pracownika socjalnego,

         i) asystenta rodziny,

j) kuratora sądowego.

 1. 2)korzystanie z pomocy jest dobrowolne i nieodpłatne;
 2. 3)pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w formie zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć specjalistycznych oraz w formie porad i konsultacji;
 3. 4)pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku polega na rozpoznawaniuzaspokajaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych, wynikających w szczególności:
  1. a)z niepełnosprawności,
  2. b)z niedostosowania społecznego,
  3. c)z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
  4. d)ze szczególnych uzdolnień,
  5. e)ze specyficznych trudności w uczeniu się,
  6. f)z zaburzeń komunikacji językowej,
  7. g)z choroby przewlekłej,
  8. h)z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,
  9. i)z niepowodzeń edukacyjnych,
  10. j)z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi,
  11. k)z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.
  12. 5)pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom polega na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczychdydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla wychowanków;
  13. 6)organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem dyrektora;
  14. 7)pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają dzieciom nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi;
  15. 8)zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizowane są dla dzieci z zaburzeniamiodchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się;

               w zajęciach nie powinno uczestniczyć jednocześnie więcej niż pięć osób;

 1. 9)zajęcia logopedyczne organizowane są dla dzieci z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę;

w zajęciach nie powinny uczestniczyć jednocześnie więcej niż cztery osoby;

 1. 10)zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia terapeutyczne organizowane są dla dzieci

       z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne;

w zajęciach nie powinno uczestniczyć jednocześnie więcej niż dziesięć osób;

 1. nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści prowadzą działania

       mające na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych

                 oraz możliwości psychofizycznych dzieci, a także rozpoznanie ich zainteresowań      

                 i uzdolnień oraz zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań

                 i uzdolnień dzieci;

 1. działania, o których mowa w ust. 11, obejmują obserwację pedagogiczną zakończoną

       analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole;

 1. w razie stwierdzenia, że dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne

       oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-

       pedagogiczną, nauczyciel, wychowawca grupy wychowawczej lub specjalista

       informuje o tym niezwłocznie dyrektora; dyrektor przedszkola informuje innych

       nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów o potrzebie

       objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy    

       z dzieckiem – jeżeli stwierdzi taką potrzebę;

 1. dyrektor przedszkola planuje i koordynuje udzielanie dziecku pomocy

psychologiczno - pedagogicznej, w tym ustala formy udzielania tej pomocy, okres jej

udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane;

                 podczas planowania udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej

                 uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form pomocy

                   psychologiczno-pedagogicznej;

 1. dyrektor, planując udzielanie dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

       współpracuje z jego rodzicami oraz – w zależności od potrzeb – z innymi

       nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych i specjalistami prowadzącymi

       zajęcia z dzieckiem, poradnią lub innymi osobami;

 1. o potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną, ustalonych dla

       dziecka formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz

       wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, dyrektor

       przedszkola niezwłocznie informuje pisemnie jego rodziców;

 1. zadaniem pedagoga i psychologa w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

         jest:

a) prowadzenie badań i działań diagnostycznych wychowanków, w tym

diagnozowanie ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz

możliwości psychofizycznych w celu określenia przyczyn niepowodzeń

edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron wychowanków,

       b) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu w celu rozwiązywania

             problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju dzieci,

                 c)   udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do

                       rozpoznanych potrzeb,

       d)   podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów

             dzieci,

       e)   minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom

             zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym

             i pozaprzedszkolnym dzieci,

       f) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych

             w sytuacjach kryzysowych,

                 g)   pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych

                         możliwości, predyspozycji i uzdolnień wychowanków,

     h) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych

             specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 1. zadaniem logopedy w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest:

a)   diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu

       ustalenia stanu mowy wychowanków,

 1. b)prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla dzieci i rodziców

     w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń,

 1. c)podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci,
 2. d)wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistówudzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

       4. Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci, które posiadają

           orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

     1) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydawane jest przez zespoły orzekające,

               które działają przy poradniach psychologiczno - pedagogicznych;

 1. 2)katalog niepełnosprawności, które uprawniają do ubiegania się o

     o potrzebie kształcenia specjalnego, jest ściśle określony i ograniczony;

 1. 3)orzeczenia są wydawane w stosunku do dzieci: niesłyszących lub słabosłyszących,

     niewidomych lub słabowidzących, z niesprawnością ruchowa , w tym z afazją,

     z upośledzeniem umysłowym z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

     oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi;

         4) dyrektor przedszkola powołuje zespół pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla

               dzieci posiadających orzeczenie;

5) członkowie zespołu wspólnie opracowują indywidualny program edukacyjno –

terapeutyczny (IPET), w którym uwzględnia się poszczególne formy i okresy

udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz ustalają wnioski dotyczące

dalszej pracy z dzieckiem; realizują go w ramach zajęć obowiązkowych,

nadobowiązkowych oraz dodatkowych, które ustala dyrektor;

         6) zadaniem powołanego zespołu jest współpraca z rodzicami, ze specjalistami oraz

              w zależności od potrzeb, z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi w tym

   poradniami specjalistycznymi, lub innymi osobami, których wiedza i umiejętności

               będą przydatne w zaplanowaniu pomocy dla dziecka.

         7)   członkowie zespołu wykonują następujące zadania:

                 a)   dokonują wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka,

                 korzystając również z informacji uzyskanych od rodziców,

     b)   opracowują indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny uwzględniający

           zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznej,

c) nie rzadziej niż raz w roku szkolnym dokonują oceny efektywności udzielanej

           pomocy psychologiczno-pedagogicznej, informując dyrektora i rodziców

           o efektach tej pracy poprzez udostępnienie jej wyników oraz wniosków do dalszej

           pracy z dzieckiem,

 1. d)dokonują oceny efektywności danej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej po zakończeniu jej udzielania,
 2. e)w miarę potrzeb dokonują modyfikacji programu, pamiętając o tym, by poinformować rodziców o zmianach i udostępnić im zmodyfikowany program,
 3. f)podejmują działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych, w tym również z udziałem rodziców,
 4. g)dokumentują udzielaną pomoc oraz badania lub inne czynności uzupełniające; dla każdego dziecka dokumentacja gromadzona jest w formie indywidualnej teczki.
 5. 8)zadaniem dyrektora jest:

a) po uzyskaniu informacji od nauczycieli lub specjalistów o konieczności organizacji

     zajęć rozwijających uzdolnienia, korekcyjno- kompensacyjnych, logopedycznych,

     socjoterapeutycznych i innych o charakterze terapeutycznym bezzwłoczne

     powiadomienie innych nauczycieli, wychowawców grup, specjalistów o potrzebie

     objęcia dziecka pomocą psychologiczno - pedagogiczną;

 1. b)powołanie zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci

z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego;

                c) ustalenie form udzielania pomocy i okresu ich udzielania oraz wymiaru godzin,

   w jakich ta pomoc będzie udzielana;

                 d) powiadomienie na piśmie rodziców o przyznanej pomocy, jej formach, okresie jej

         udzielania, wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą

         realizowane;

                 e) wyznaczenie koordynatora zespołu;

                 f) organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej, czyli umożliwienie odbywania

         specjalistycznych zajęć z dzieckiem poprzez zatwierdzenie zaplanowanych przez

         zespół (lub nauczycieli prowadzących zajęcia wspierające i korygujące rozwój)

         zajęć edukacyjnych lub zajęć określonych w indywidualnym programie

         edukacyjno - terapeutycznym (IPET),

               g) z racji sprawowanego nadzoru pedagogicznego monitorowanie bieżącej pracy

         nauczycieli i działań podejmowanych przez specjalistów w ramach udzielanej

           pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

              h)   dyrektor może zdecydować o ewentualny wcześniejszym zakończeniu udzielania

         danej formy pomocy wyłącznie na wniosek rodziców dziecka lub nauczyciela

           prowadzącego zajęcia specjalistyczne.

           9)   nauczyciel jako członek zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

powinien:

                   a)   przeprowadzać obserwacje pedagogiczne (na początku roku szkolnego, do

   listopada – dokonać diagnozy rozwoju i funkcjonowania dziecka, rozpoznawać

   potrzeby rozwojowe poprzez badania diagnostyczne np. badania logopedyczne

   rozwoju mowy),

 1. b)nawiązać współpracę z rodzicami, czyli zdiagnozować środowisko rodzinne,
 2. c)sformułować potrzeby rozwojowe dziecka,
 3. d)informować rodziców o możliwościach i rodzaju pomocy udzielanej dziecku,
 4. e)wnioskować do specjalisty o objęcie dziecka zajęciami pomocy psychologiczno-
  -pedagogicznej,
 5. f)w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem realizować pomoc psychologiczno-pedagogiczną,
 6. g)ustalić terminy pracy specjalistów z dzieckiem oraz indywidualny lub grupowy program pomocy psychologiczno-pedagogicznej, który dokumentuje w dzienniku

             pracy nauczyciela lub dziennikach zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-

       pedagogicznej.

         10) koordynator zespołu pomocy – psychologiczno – pedagogicznej powinien:

     a) uzyskać pisemną zgodę rodziców na udział dziecka w zajęciach specjalistycznych,

           które powinny trwać do czasu złagodzenia bądź wyeliminowania zaburzeń

           stanowiących powód objęcia daną formą pomocy,

     b) po uzyskaniu zgody poinformować rodziców o terminie spotkania zespołu oraz

   ustalonych sposobach pracy, wymiarze godzin i okresach udzielania pomocy,

c) poinformować rodziców, że mogą wnioskować o udział psychologa, pedagoga,

     logopedy lub innego specjalisty w spotkaniach zespołu (osoby biorące udział

     w spotkaniach są obowiązane do nieujawniania poruszanych na nich spraw – taką

     informację powinien przekazać koordynator zespołu lub nauczyciel prowadzący

     indywidualne zajęcia z dzieckiem),

d) umożliwić rodzicom uczestnictwo w zajęciach specjalistycznych prowadzonych

   z dzieckiem na terenie przedszkola, ewentualnie przekazywać materiały do pracy

   z dzieckiem w domu.

 

5. Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej,  

     etnicznej, językowej i religijnej.

1) w przedszkolu organizuje się, w ramach planu zajęć, bezpłatną naukę religii na

     życzenie rodziców;

            2) rodzice deklarują udział dziecka w zajęciach religii w formie oświadczenia;

3) zajęcia są organizowane dla grupy nie mniejszej niż siedmioro dzieci z danego

     oddziału;

4) dla mniejszej liczby dzieci z oddziału zajęcia religii mogą być organizowane w grupie

     międzyoddziałowej;

5) nauczanie religii odbywa się w wymiarze dwóch zajęć przedszkolnych tygodniowo –

     po 30 min w oddziałach dzieci objętych rocznym przygotowaniem przedszkolnym;

6) nauczanie religii odbywa się na podstawie programów opracowanych

     i zatwierdzonych przez właściwe władze kościołów;

7) te same zasady stosuje się wobec podręczników do nauczania religii;

8) dzieci nie uczęszczające na religię mają zapewnioną opiekę nauczyciela.

     6.   W przedszkolu może być prowadzona innowacyjnej pedagogiczna lub eksperyment

     pedagogiczny, który nie prowadzi do zmiany typu przedszkola.

1) innowacja lub eksperyment może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia

     edukacyjne, całe przedszkole lub poszczególne grupy;

2) udział nauczycieli w innowacji lub eksperymencie jest dobrowolny;

          3) uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji lub eksperymentu w przedszkolu

     podejmuje rada pedagogiczna;

4) procedurę wprowadzenia innowacji pedagogicznej i eksperymentu pedagogicznego

       określają odrębne przepisy.

7.   Przedszkole sprasowuje opiekę nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie

     zajęć poza przedszkolem:

   1)   nauczycielka jest w pełni odpowiedzialna za bezpieczeństwo powierzonych jej dzieci,

         2)   przez cały dzień pobytu w przedszkolu dzieci w grupie są pod opieką nauczyciela,

   który organizuje zajęcia dydaktyczno – wychowawcze, zabawy, prace zespołowe

   i indywidualne, wychowawcze, zgodne z programem i planem zajęć,

         3)   nauczycielka zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod

   względem fizycznym, jak i psychicznym, stosuje w swoich działaniach obowiązujące

   przepisy bhp i ppoż,

         4)   każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć nauczycielka powinna skontrolować teren,

     salę, sprzęt, pomoce i inne narzędzia,

         5)   nauczycielka opuszcza oddział dzieci w momencie przyjścia drugiej nauczycielki,

               informuje ją o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków,

         6)   nauczycielka może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym

   czasie opiekę upoważnionej osoby nad powierzonymi jej dziećmi,

         7) obowiązkiem nauczycielki jest obserwować, sumiennie nadzorować, nie pozostawiać

               dzieci bez opieki, oraz udzielać natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji gdy ta

               pomoc jest niezbędna;

         8) powiadomić dyrekcję, oraz rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych

               niepokojących symptomach (temperatura, złe samopoczucie, dziwne zachowanie

             dziecka),

         9) obowiązkiem nauczyciela jest zapoznanie się z przepisami ruchu drogowego

               i przestrzeganie tych przepisów podczas spacerów i wycieczek z dziećmi,

       10)   wycieczki i spacery poza teren powinny odbywać się przy udziale wymaganej liczby

   opiekunów, zgodnie z regulaminem wycieczek uchwalonym przez radę

     pedagogiczną.

   8.   Przedszkole i rodzice przestrzegają bezpieczeństwa związanego z przyprowadzaniem        

         i odbieraniem dziecka.

   1)   dzieci do przedszkola winny być przyprowadzane i odbierane przez rodziców

               (opiekunów prawnych) lub inną pełnoletnią osobę, pisemnie przez nich upoważnioną,

               zapewniającą bezpieczeństwo;

 1. 2)upoważnienie pisemne powinno zawierać imiona i nazwiska rodziców lub opiekunów

     prawnych, adres zamieszkania, serie i numery dowodów tożsamości, numery

               telefonów oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej, serię i numer dowodu tożsamości,

               numer telefonu, miejsce zamieszkania oraz deklaracje zgody na udostępnienie danych

               osobowych;

         3) upoważnienie ważne jest przez jeden rok szkolny, bądź na okres wyznaczony przez

               rodziców w danym roku szkolnym;

         4)   osoby upoważnione w każdym przypadku przyprowadzają i odbierają dzieci

               bezpośrednio od nauczycielki danego oddziału;

         5) osoby upoważnione mogą odebrać dziecko po uprzednim okazaniu dowodu

               tożsamości;  

           6)   w każdym innym przypadku przedszkole nie podejmuje odpowiedzialności za dzieci;

           7)   od chwili wyjścia dziecka z sali zabaw/zajęć, na wezwanie rodziców (opiekunów

                 prawnych), osób upoważnionych do odbioru, odpowiedzialność za odbierane dziecko

                 przejmują  rodzice (opiekunowie prawni), osoby upoważnione do odbioru;

           8)   podczas odbierania dzieci z ogrodu przedszkolnego, odpowiedzialność za odbierane

                 dziecko przejmują rodzice ( opiekunowie prawni), osoby upoważnione do odbioru, od

                 chwili wezwania i podejścia dziecka do rodziców (opiekunów prawnych) lub osoby

                 upoważnionej do odbioru;

           9)   rodzice (opiekunowie prawni), osoby upoważnione do odbioru pozostający dłużej    

               w ogrodzie przedszkolnym ponoszą całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo

                 dziecka;

 1. 9)rodzice (opiekunowie prawni) przejmują odpowiedzialność prawną za

bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich

osobę;

         11) pracownicy przedszkola mają prawo odmówić wydania dziecka osobom będącym  

                 w stanie nietrzeźwym, bez względu na to, czy jest to rodzic, opiekun prawny

                 czy osoba upoważniona do odbioru dziecka;

         12) o każdej odmowie wydania dziecka rodzicowi, opiekunowi prawnemu, osobie

                 upoważnionej, nauczyciel niezwłocznie informuje dyrektora przedszkola lub

                 nauczyciela posiadającego pełnomocnictwo Burmistrza Łasku;

         13) gdy nauczyciel nie wyda dziecka, dyrektor wspólnie z nauczycielem podejmują

               wszelkie czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami, (opiekunami prawnymi)

               dziecka lub innymi osobami upoważnionymi do odbioru dziecka;

       14)   dzieci mogą być przyprowadzane do przedszkola od godziny otwarcia tj. 6.30,

                 określonej w arkuszu organizacji na dany rok szkolny do godziny 8.30;

       15)   w przypadku późniejszej godziny przyjścia dziecka do przedszkola (dotyczy to

                 sytuacji wyjątkowych), rodzice mają obowiązek poinformować o tym

                 fakcie nauczycielkę danego oddziału telefonicznie lub osobiście do godz. 8:30.

       16)   odbieranie dzieci z przedszkola odbywa się od godz. 12:30 dla dzieci korzystających

               tylko z podstawy programowej, do godziny 16.30 określonej w arkuszu organizacji na

               dany rok szkolny, jako godzina zamknięcia przedszkola dla dzieci przebywających    

                 w przedszkolu dłużej niż 5 godzin dziennie;

       17) rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do przestrzegania godzin

               przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola;

       18) w przypadku nieodebrania dziecka do godziny ustalonej jako godzina zamknięcia

               przedszkola nauczyciel powinien niezwłocznie powiadomić rodziców (opiekunów

               prawnych) o tym fakcie oraz zapewnić opiekę dziecku do czasu przybycia rodziców;

       19) w przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów nie można uzyskać informacji

               o miejscu pobytu rodziców (opiekunów prawnych), nauczyciel powiadamia dyrektora

       o zaistniałym fakcie;

       20) dyrektor podejmuje decyzję o powiadomieniu policji o niemożności skontaktowania

               się z rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.

9.   Organizacja zajęć dodatkowych w przedszkolu.

       1) w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe na wniosek rodziców/prawnych  

             opiekunów dziecka;        

       2) przedszkole może rozszerzyć swoją ofertę programową o bezpłatne zajęcia

             proponowane przez organ prowadzący;

       3) przedszkole nie może pobierać innych opłat za zajęcia dodatkowe - 1zł za

           godzinę (wysokość opłaty podlega waloryzacji zgodnie z zasadami określonymi            

           w ustawie o systemie oświaty);

     4)   zajęcia dodatkowe organizowane są poza godzinami przeznaczonymi na realizację

   podstawy programowej;

     5)   czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo powinien być dostosowany do możliwości

             rozwojowych dzieci i wynosi:

             a) z dziećmi w wieku trzech – czterech lat – około 15 minut,

           b) z dziećmi w wieku pięciu – sześciu lat – około 30 minut,

       6)   zajęcia dodatkowe dokumentowane są zgodnie z odrębnymi przepisami.

ORGANY PRZEDSZKOLA

§ 3

     1.   Organami przedszkola są:

1) dyrektor przedszkola;

2) rada pedagogiczna;

3) rada rodziców.

 

     2.   Dyrektor przedszkola.

           1)   jest powoływany przez organ prowadzący przedszkole;

     2) dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola, reprezentuje ją na

         zewnątrz, jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu

         nauczycieli, pracowników obsługi i administracji;

   3)   sprawuje nadzór pedagogiczny poprzez prowadzenie ewaluacji wewnętrznej, kontroli

         i wspomagania nauczycieli;

   4) dyrektor współpracuje z radą pedagogiczną i radą rodziców;

   5) zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, a także bezpieczne  

         i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole

           poza obiektem do niego należącym;

   6)   dyrektor jest uprawniony do wydawania decyzji administracyjnych, decyduje o:

           a) powołaniu Komisji Rekrutacyjnej,

           b) przyjęciu dziecka do przedszkola na wolne miejsca w trakcie roku szkolnego,

           c) skreśleniu wychowanka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola, w oparciu

               o uchwałę Rady Pedagogicznej,

         d) uznaniu kwalifikacji pedagogicznych i merytorycznych nauczyciela,

         e) nadaniu nauczycielowi stażyście stopnia nauczyciela kontraktowego,

         7)   dyrektor organizuje i kieruje procesem wychowawczo - dydaktycznym i opiekuńczym

                 stwarzając warunki prawidłowego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne

                 działania prozdrowotne oraz odpowiada za jego poziom:

                 a)   realizuje uchwały Rady Pedagogicznej,

                 b)   przygotowuje i prowadzi posiedzenia rady pedagogicznej;

                 c) wstrzymuje wykonanie uchwał podjętych przez radę pedagogiczną, niezgodnych  
                       z prawem, zawiadamiając o tym organ prowadzący i organ sprawujący nadzór

                       pedagogiczny,

               d)   udziela informacji o działalności wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej

                       placówki radzie rodziców;

               e)   zatwierdza do realizacji zestaw programów wychowania przedszkolnego;

               f)   jest odpowiedzialny za umieszczenie w zestawie programów nauczania całości

                      podstawy programowej,

         g)   przekazuje uchwałę rady pedagogicznej w sprawie innowacji kuratorowi oświaty,

               organowi prowadzącemu placówkę,

               h)   ustala z radą pedagogiczną przydział nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach

                       wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych,

                       wychowawczych i opiekuńczych,

               i)   zapewnia prawidłowy przebieg stażu nauczycielowi ubiegającemu się o awans

                     zawodowy,

               j)   zatwierdza plan rozwoju zawodowego nauczycieli,

               k)   ocenia pracę nauczycieli oraz dorobek zawodowy nauczyciela za okres stażu,

               l)   opracowuje wieloletni plan doskonalenia zawodowego nauczycieli,

             m)   we współpracy z innymi nauczycielami planuje, organizuje i diagnozuje

                     działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą przedszkola,

               n)   inspiruje i wspomaga nauczycieli w spełnianiu przez nich wymagań w zakresie

                     jakości, pracy przedszkola oraz podejmowaniu nowatorstwa pedagogicznego,

               o)   gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy,

               p)   opracowuje program poprawy efektywności kształcenia i wychowania w przypadku  

                     stwierdzenia przez organ prowadzący nadzór pedagogiczny niedostatecznych

                     efektów,

               q)   nadzoruje prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej,

               r) przed zakończeniem każdego roku szkolnego przedstawia radzie pedagogicznej
                     i radzie rodziców informacje o realizacji planu nadzoru pedagogicznego: (zakres          

                    wykonania planu, wnioski ze sprawowania nadzoru pedagogicznego, podjęte  

                     działania wynikające z wniosków ze sprawowania nadzoru pedagogicznego wraz

                     z informacją o ich skutkach),

               s)   realizuje zadania zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej, podjęte w ramach

                     kompetencji stanowiących oraz zarządzeniami organów nadzorujących

                     przedszkole,

               t)   wyraża zgodę na podjęcie na terenie przedszkola działań przez instytucje

                     i stowarzyszenia,

               u)   współdziała, jeżeli zachodzi taka potrzeba ze szkołami wyższymi oraz zakładami

                       kształcenia nauczycieli w organizowaniu praktyk pedagogicznych,

               v)   współdziała z jednostką samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań                

                       wymagających takiego współdziałania,

               w)   odpowiada za kształtowanie twórczej atmosfery pracy w przedszkolu, właściwych

                       warunków pracy i stosunków pracowniczych,

               x)   dyrektor przedszkola może wystąpić do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,

                       Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Sądu w sytuacji konieczności podjęcia

                       interwencji ze względu na zaistniałą sytuację rodzinną lub losową dziecka,                      

8) dyrektor przedszkola jest kierownikiem zakładu pracy, dla zatrudnionych                  

    w przedszkolu nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami,

       a w szczególności decyduje w sprawach:

     a)   zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,

     b) przyznawania nagród i wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym

           pracownikom przedszkola,

     c) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach

           odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych

           pracowników przedszkola,

     d) zapewniania odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,

     e) organizuje pracę w przedszkolu, opracowuje regulamin pracy związany                

         z kodeksem pracy i kartą nauczyciela,

       f) opracowuje projekt arkusza organizacyjnego przedszkola,

       g) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi

           odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

                   h) opracowuje projekt planu finansowego przedszkola, przedstawia projekt do

                         zaopiniowania radzie pedagogicznej, ponosi odpowiedzialność za prawidłowe

                         wykorzystanie środków finansowych,

       i) tworzy i zatwierdza roczny plan finansowy środków specjalnych,

       j) właściwie gospodaruje mieniem przedszkola,

       k) sprawuje nadzór nad działalnością administracyjno-gospodarczą przedszkola,

       l)   załatwia sprawy osobowe pracowników,

       m) organizuje okresowe inwentaryzacje majątku przedszkola,

       n) organizuje okresowe przeglądy techniczne obiektu oraz prace konserwacyjno-

             remontowe,

       o) zapewnia pomoc pracownikom w realizacji ich zadań oraz ich doskonaleniu

             zawodowym,

       p) określa zakres odpowiedzialności materialnej pracowników zgodnie z przepisami

             kodeksu pracy,

       q)   zawiesza zajęcia na czas oznaczony, powiadamiając o tym organ prowadzący,

               jeżeli temperatura w pomieszczeniach zajęć dzieci jest niższa niż 18ºC,

       r)   współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi              

             w placówce w zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami,

       s)   czuwa nad prawidłowym przebiegiem współdziałania organów przedszkola

               poprzez umożliwienie systematycznych spotkań przedstawicieli tych organów,

       t)   podania do wiadomości stosownych uchwał oraz umożliwienie stałych

               kontaktów organów placówki nie naruszających ich autonomii,

       u)   wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

       3. Rada pedagogiczna.

           1)   rada pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola w zakresie realizacji zadań

                 statutowych dotyczących kształcenia, wychowania i opieki;

           2) rada pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu;

     3)   skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu;

     4)   przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola;

           5) do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

                 a) przygotowanie projektu statutu lub jego zmian,

 1. b)zatwierdzanie planów pracy placówki,
 2. c)podejmowanie uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznychplacówce,

             d)   podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków (nie dotyczy

                   dzieci objętych obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego)

             e)   ustalanie regulaminu swojej działalności i jego zmian,

f)   ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli placówki.

           6) do kompetencji opiniujących rady pedagogicznej należy:

                 a) opiniowanie organizacji pracy przedszkola, w tym harmonogramu pracy

                       nauczycieli,

 1. b)opiniowanie projektu planu finansowego placówki,
 2. c)opiniowanie wniosków dyrektora o przyznanie nagród i wyróżnień,
 3. d)opiniowanie propozycje przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęćramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych

     zajęć opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych,

 1. e)opiniowanie kandydatury osób do powierzenia funkcjiw przedszkolu,
 2. f)wydawanie opinii w przypadku powierzenia funkcji dyrektora na następną

     kadencję przez organ prowadzący,

 1. g)zgłoszenie i opiniowanie kandydatów na członków komisji dyscyplinarnych;
 2. h)opiniowanie programów wychowania przedszkolnego przed dopuszczeniem ich

       przez dyrektora przedszkola,

 1. i)opiniowanie programu wychowawczego i profilaktycznego przed jego

       uchwaleniem przez radę rodziców.

7) do kompetencji wnioskodawczych rady pedagogicznej należy:

a) wystąpienie z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie z funkcji dyrektora

     przedszkola lub innej osoby pełniącej stanowisko kierownicze w przedszkolu,

 1. b)wybranie w drodze tajnego glosowania swojego przedstawiciela do komisji

     konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola,

 1. c)wystąpienie z wnioskiem o nadanie imienia przedszkola,
 2. d)wnioskowanie w sprawie ramowego rozkładu dnia,
 3. e)wnioskowanie w sprawie oceny pracy nauczyciela,
 4. f)wnioskowanie o dopuszczenie programu nauczania.

8)   zebrania rady pedagogicznej;

           a) zebrania rady przygotowuje i prowadzi przewodniczący, który jest odpowiedzialny

               za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie
               z regulaminem rady,

           b) zebrania mogą być zwoływane na wniosek organu sprawującego nadzór

                 pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego rady rodziców, organu

                 prowadzącego albo co najmniej 1/3 członków rady,

           c)   zebrania odbywają co najmniej 3 razy w roku zgodnie z harmonogramem: przed

                 rozpoczęciem roku szkolnego, po I semestrze i po zakończeniu roku szkolnego,

         d) w zebraniach członków rady mogą brać udział z głosem doradczym osoby

                 zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady

                 pedagogicznej,

         e) uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykle większością głosów,  

               w obecności co najmniej połowy liczby jej członków,

         f)   nauczycieli zobowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał,

                wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia rady, które mogą naruszyć dobra osobiste

                 dzieci i ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola,

           g)   zebrania rady są protokołowane.

     4. Rada Rodziców.

   1)   rada rodziców jest organem społecznym przedszkola;

         2)   stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola,

         3)   w skład rady rodziców wchodzi co najmniej 7 przedstawicieli, wybranych w tajnych

               wyborach podczas zebrania rodziców wychowanków placówki;

         4)   wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym;

   w wyżej wymienionych wyborach jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic.

       5)   kompetencje rady rodziców:

   a)   rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny

         ze statutem przedszkola, w którym określa się w szczególności wewnętrzną

         strukturę i tryb pracy rady oraz szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do

       rady oddziałowej oraz rady rodziców przedszkola;

   b)   posiada pełnomocnictwo rodziców poszczególnych grup wiekowych do

         reprezentowania ich spraw i współpracy z dyrektorem przedszkola i radą

         pedagogiczną,

   c) współdziała z przedszkolem w celu ujednolicenia oddziaływań na dzieci przez

         rodzinę, przedszkole;

   d) uczestniczy w życiu przedszkola przyczyniając się do podnoszenia jakości pracy

         przedszkola i zaspokojenia potrzeb dzieci,

   e) uchwala, w porozumieniu z radą pedagogiczną, program wychowawczy

         przedszkola,

   f)   uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną, program profilaktyki

         przedszkola,

   g) opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub

        wychowania placówki, w przypadku stwierdzenia niedostatecznych efektów

         kształcenia w wyniku kontroli organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

   h) wydaje opinie w sprawie dodatkowych zajęć edukacyjnych,

   i)   może występować do dyrektora i innych organów placówki, organu prowadzącego

         placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami

         we wszystkich sprawach przedszkola,

   j) może występować do dyrektora i rady pedagogicznej przedszkola z wnioskami

         i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki,

   k)   może wnioskować o ocenę pracy nauczyciela,

   l)   deleguje przedstawiciela rady rodziców do składu komisji konkursowej na

         stanowisko dyrektora przedszkola,

m)   deleguje przedstawiciela rady rodziców do składu komisji kwalifikacyjnej

         ds. rekrutacji,

 n)   w celu wspierania statutowej działalności przedszkola rada rodziców może

       gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł,

 o)   w posiedzeniach rady rodziców mogą brać udział inne osoby zaproszone z głosem

         doradczym,

 p)   zasady wydatkowania funduszy określa regulamin działalności rady rodziców,

 q)   zebrania rady rodziców są protokołowane.

5.   Poszczególne organy przedszkola współdziałają ze sobą na zasadach partnerstwa,

       przestrzegając obowiązującego prawa oświatowego nie ingerując w swoje kompetencje.

 1. 1)bieżącą wymianę informacji zapewnia dyrektor przedszkola poprzez: narady, zebrania, tablice informacyjne, stronę internetową, korespondencję.

6. Spory między organami przedszkola są rozpatrywane na terenie placówki. Pierwszą instancją

       do rozstrzygania sporów jest dyrektor przedszkola. Spory rozstrzygane są w drodze:

 1. 1)negocjacji i mediacji przy współudziale wszystkich oponentów;
 2. 2)po wyczerpaniu wszystkich możliwych środków negocjacji ostateczny głw rozwiązywaniu sporów ma dyrektor przedszkola, uwzględniając zakres kompetencji tych organów.

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

§ 4

Statut przedszkola określa organizację przedszkola, z uwzględnieniem przepisów § 5-7

§ 5

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci


w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, rodzaju      i stopnia niepełnosprawności. Z uwagi na dużą liczbę dzieci w danych rocznikach,

     dopuszcza się łączenie dzieci w grupach 3-4 latki, 4-5 latki ,5-6 latki.

2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.

3. Liczba dzieci w oddziale integracyjnym w przedszkolu ogólnodostępnym powinna

   wynosić od 15 do 20, w tym od 3 do 5 dzieci niepełnosprawnych.

§ 6

 1. 1.Praca wychowawczo- dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową oraz dopuszczone do użytku przez dyrektora przedszkola programy wychowania przedszkolnego, w tym programy własne nauczycieli, a także wo zatwierdzone przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny innowacje.

 1. 2.Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

 1. 3.Czas trwania zajęć powinien być dostosowany do możliwości rozwojowychi wynosić:

1) z dziećmi w wieku 3-4 lat około 15 minut

2) z dziećmi w wieku 5-6 lat około 30 minut

 1. 4.Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu.

   1) przedszkole prowadzi dla każdego oddziału dziennik zajęć przedszkola, w którym

       dokumentuje się przebieg pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej z dziećmi    

       w danym roku szkolnym;

         2) do dziennika zajęć przedszkola wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska

               i imiona dzieci, daty i miejsca ich urodzenia, nazwiska i imiona rodziców (prawnych

               opiekunów) i adresy ich zamieszkania, oznaczenie realizowanego programu

               wychowania przedszkolnego oraz w dzienniku odnotowuje się obecność dzieci na

               zajęciach dydaktyczno-wychowawczych;

         3) przeprowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych nauczyciel potwierdza podpisem.

§ 7

     1. Publiczne Przedszkole Nr 4 jest placówką wielooddziałową.

§ 8

 1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa  

     arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola najpóźniej do dnia

    30 kwietnia. Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący w terminie

     do 31 maja.

 1. W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności :
 1. 1)czas pracy poszczególnych oddziałów;
 2. 2)liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska

     kierownicze;

 1. 3)ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ

     prowadzący przedszkole.

§ 9

 1. 1.Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez

przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia

i higieny pracy, zasady określonej w § 5 ust. 2-3 oraz oczekiwań rodziców (prawnych

opiekunów).

 1. 2.Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel (nauczyciele), któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla danego oddziału szczegółowy rozkład dnia,
  z uwzględnieniem potrzeb, zainteresowań dzieci oraz struktury organizacyjnej placówki.

§ 10

1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerwy w okresie wakacji

     ustalonej przez organ prowadzący placówkę.

2.   Przedszkole działa codziennie, od poniedziałku do piątku, od godziny 6.30 do 16.30.

3.   Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywa się w czasie

       codziennych zajęć, w wymiarze 5 godzin dziennie /7.30 – 12.30/, przy czym:

         1)   co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę ( w tym czasie dzieci bawią się

               swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela);

         2)   co najmniej 1/5 czasu (w przypadku młodszych dzieci – ¼ czasu) dzieci spędzają w

               ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy

               ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe

               i ogrodnicze itd.);

       3)   najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według

               wybranego programu wychowania przedszkolnego;

       4)   pozostały czas – 2/5 czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować ( w tej puli czasu

               mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).

     4.   Przedszkole jest nieczynne:

         1) w soboty i niedziele, z wyjątkiem dni, w których organizowane są imprezy

             środowiskowe i integracyjne;

         2)   we wszystkie święta państwowe ustawowo wolne od pracy;

         3)   podczas letniej przerwy wakacyjnej z wyjątkiem pełnienia dyżuru, zgodnie                  

             z ustaleniami organu prowadzącego;

         4)   o zamknięciu przedszkola w jakikolwiek inny dzień uzgodniony z organem

               prowadzącym rodzice zostaną powiadomieni odpowiednio wcześniej;

         5)   odbieranie dzieci z przedszkola trwa do godziny 16.30;

         6)   ze względów organizacyjnych wskazane jest, aby późniejsze przyprowadzenie dziecka

               do przedszkola (w sytuacjach wyjątkowych) było zgłoszone wcześniej osobiście lub

               telefonicznie do godziny 8.30;

         7)   zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu określa organ prowadzący w formie

               Uchwały Rady Miejskiej;

         8)   rodzice wychowanków na początku roku szkolnego otrzymują te zasady do

               wiadomości i swoim podpisem poświadczają zgodę na ich przestrzeganie / UMOWA

               O ŚWIADCZENIE USŁUG/;

         9)   zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia przez dzieci oraz chętnych pracowników

               ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z intendentem i wprowadza w formie

               zarządzenia;

       10)   opłaty pobierane są w placówce za pokwitowaniem i odprowadzane do banku w Łasku.

       11)   odpłatność za przedszkole odbywa się w terminie do 15 – go każdego miesiąca ;

       12)   w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej

               przez MEN świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne;

       13)   wysokość opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu ponad czas przeznaczony na

             realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego ustala się zgodnie

             z bieżącą Uchwałą Rady Miejskiej w Łasku - wynosi 1 zł za każdą

                rozpoczętą godzinę,

       14)   wysokość opłaty, o której mowa w punkcie 13 podlega waloryzacji zgodnie z zasadami

               określonymi w ustawie z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy o systemie

                 oświaty i niektórych ustaw,

15) wysokość opłaty, o której mowa w punkcie 13 ulega obniżeniu na każde dziecko

       o 30% w przypadku gdy do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkołach

       podstawowych prowadzonych przez Gminę Łask uczęszcza rodzeństwo - zgodnie

       z obowiązującą Uchwały Rady Miejskiej w Łasku.

       16)   przedszkole zapewnia wyżywienie dzieci i pracowników przedszkola;

               a)   stawka dzienna za wyżywienia dziecka w przedszkolu wynosi 6 zł. (śniadanie,

                     obiad, podwieczorek),

               b) z odpłatności za wyżywienie odliczany jest każdy dzień nieobecności dziecka,

               c) z bezpłatnych posiłków korzysta personel pracujący bezpośrednio przy żywieniu,

               d) pozostali pracownicy wnoszą opłaty indywidualnie wg obowiązującej stawki

                     żywieniowej.

       17) w przypadku rezygnacji z przedszkola rodzice zobowiązani są zawiadomić o tym

   dyrektora w formie pisemnej z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem ze

   skutkiem na koniec miesiąca.

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

§ 11

1. W przedszkolu zatrudniony jest dyrektor, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi.

2. Zasady zatrudnienia i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne

     przepisy.

3. Nauczycielka wychowania przedszkolnego jest odpowiedzialna za zdrowie

     i bezpieczeństwo dzieci przebywających pod jej opieką.

4. Naczelną zasadą jej pracy jest dobro dziecka i poszanowanie jego godności osobistej.

5. Nauczycielka odpowiada za całokształt pracy w grupie oraz za dzieci powierzone jej opiece.

6. Do zakresu zadań nauczycieli należy:

       1)   planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z obowiązującym

             programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość;

       2)   wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań;

       3)   prowadzenie obserwacji pedagogicznych,

       4)   prowadzenie powierzonych przez dyrektora zajęć indywidualnego przygotowania

             przedszkolnego

       5)   stosowanie twórczych i nowatorskich metod nauczania i wychowania;

       6)   odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu

             i poza terenem w czasie spacerów, wycieczek itp.

       7)   współpraca ze specjalistami świadczącymi wykwalifikowaną pomoc psychologiczno-

             pedagogiczną, zdrowotną itp.;

     8)   planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich

           kwalifikacji przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego;

     9)   dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę

           pomieszczeń;

   10)   eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci;

   11)   współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania                  

           i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do

           znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania

           przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących

           dziecka, jego zachowania i rozwoju;

     12) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej                  

             i opiekuńczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

     13) realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących;

     14) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym

           i kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym.

   7.   Nauczycielka poza obowiązującym wymiarem pracy z dziećmi ma obowiązek:

     1) brać udział w przygotowaniu uroczystości organizowanych dla dzieci i przez dzieci;

     2) uczestniczyć w tych uroczystościach;

     3) brać czynny udział w naradach roboczych, posiedzeniach Rad Pedagogicznych

           i realizowaniu jej uchwał;

     4) brać udział w konferencjach metodycznych, szkoleniach mających na celu podnoszenie

           wiedzy pedagogicznej;

     5) organizować zebrania z rodzicami.

8. Nauczycielka zobowiązana jest wykonywać inne czynności zlecone przez dyrektora, a nie

     wymienione wyżej, lecz wynikające z działalności przedszkola.

9. Nauczycielka ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej

     i metodycznej ze strony dyrektora, Rady Pedagogicznej lub wyspecjalizowanych w tym

     zakresie placówek i instytucji oświatowych.

10. Nauczyciel utrzymuje kontakt z rodzicami dzieci w celu:

       1)   poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dzieci;

       2) ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci;

      3) włączania ich w działalność przedszkola.

   11. W przedszkolu może być zatrudniony nauczyciel umuzykalnienia.

       1)   w szczególności do zakresu obowiązków nauczyciela umuzykalnienia należy:

 1. a)zapewnienie pełnego bezpieczeństwa dzieci powierzonych mu na czas prowadzonych zajęć;
 2. b)zgłaszanie do dyrektora przedszkola lub wychowawcy grupy wszelkich niepokojących sygnałów związanych ze zdrowiem dziecka;
 3. c)przestrzeganie przepisów i zasad bhp oraz przepisówi porządkowych obowiązujących w placówce;
 4. d)wykazywanie dbałości o mienie przedszkolne;
 5. e)przestrzeganie zasad współżycia społecznego;
 6. f)przestrzeganie czasu pracy ustalonego z dyrektorem przedszkola;
 7. g)prowadzenie zajęć w oparciu o program wzbogacony o własne propozycje autorskie
  z uwzględnieniem działań dydaktyczno-wychowawczych realizowanych przez

     przedszkole;

 1. h)przygotowanie dzieci do udziału w imprezach okolicznościowych organizowanych przez przedszkole;
 2. i)doskonalenie form i metod pracy do możliwości danej grupy wiekowej;
 3. j)rozwijanie umiejętności dzieci w zakresie: śpiewu, gry na instrumentach, tańi zabaw przy muzyce;
 4. k)motywowanie dzieci w podejmowaniu prób tworzenia własnej twórczości

     muzycznej;

 1. l)rozwijanie wrażliwości muzycznej dzieci;
 2. m)prowadzenie zajęć w sposób umożliwiający dzieciom czerpanie radości z kontaktu
  z muzyką.
 3. n)przeprowadzenie zajęć otwartych dla rodziców,
 4. o)prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

   12. W przedszkolu może być zatrudniony nauczyciel realizujący gimnastykę korekcyjną.

     1)  w szczególności do zakresu obowiązków nauczyciela gimnastyki korekcyjnej należy:

 1. a)udzielanie informacji rodzicom, opiekunom oraz dyrekcji przedszkola o realizacji zajęć;
 2. b)przeprowadzenie zajęć otwartych dla rodziców;
 3. c)dobór form i metod pracy do wieku i aktualnego poziomu sprawności oraz potrzeb indywidualnych dzieci;
 4. d)indywidualizowanie pracy z dziećmi z uwzględnieniem rodzaju i stopnia zaburzeń statyki ciała;
 5. e)motywowanie dzieci do czynnego udziału w procesie kształtowania nawyku prawidłowej postawy, zależnie od świadomości i sprawności psychomotorycznej;
 6. f)prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

   13. W przedszkolu może być zatrudniony nauczyciel języka angielskiego.

     1) do zakresu obowiązków nauczyciela języka angielskiego należy:

           a) zapewnienie pełnego bezpieczeństwa dzieci powierzonych mu na czas prowadzonych

                 zajęć,

 1. b)przestrzeganie przepisów i zasad bhp oraz przepisów

i porządkowych obowiązujących w przedszkolu,

 1. c)wykazanie dbałości o mienie przedszkolne,
 2. d)przestrzeganie współżycia społecznego,
 3. e)przestrzeganie czasu pracy ustalonego przez dyrektora,
 4. f)prowadzenie kącika języka angielskiego (informacje dla rodziców o realizacji

     programu);

 1. g)przeprowadzenie zajęć otwartych dla rodziców,
 2. h)przygotowanie dzieci do udziału w imprezach okolicznościowych organizowanych przez przedszkole w uzgodnieniu z dyrekcja placówki,
 3. i)dostosowanie form i metod pracy do możliwości danej grupy wiekowej,
 4. j)indywidualizowanie pracy z dziećmi zarówno zdolnymi jak i również posiadającymi określone trudności;
 5. k)prowadzenie zajęć przy wykorzystaniu materiałów dydaktycznych;
 6. l)prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

   14. Religie w przedszkolu prowadzi nauczyciel religii / katecheta.

     1) do zakresu obowiązków nauczyciela religii/katechety należy:

           a) zapewnienie pełnego bezpieczeństwa dzieci powierzonych mu na czas prowadzonych

                 zajęć,

           b)   przestrzeganie przepisów i zasad bhp oraz przepisów organizacyjnych i porządkowych

                 obowiązujących w placówce,

           d) wykazywanie dbałości o mienie przedszkolne,

           e)   przestrzeganie zasad współżycia społecznego,

           f)   przestrzeganie czasu pracy ustalonego z dyrektorem przedszkola,

     g)   prowadzenie zajęć w oparciu o program opracowany i zatwierdzony przez właściwe

           władze kościołów, te same zasady stosuje się wobec podręczników do nauczania

           religii,

     i)   systematyczne i bieżące wpisywanie tematów katechez do dziennika zajęć.

   15. Szczegółowy zakres zadań pracowników administracji i obsługi znajduje

           się w Regulaminie Pracy Przedszkola Publicznego nr 4 w Łasku oraz w teczkach akt

            osobowych pracowników.

     16. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do przestrzegania zasad BHP i p-poż.,

             odpowiadają za powierzone mienie przedszkola.

§ 12

   1.   Dyrektor może utworzyć stanowisko wicedyrektora, gdy arkusz organizacji przedszkola

         będzie przewidywał pracę co najmniej dwóch oddziałów dłużej niż 10 godzin dziennie,

         bądź w innych przypadkach za zgodą organu prowadzącego.

§ 13

 1. 1.Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu nauczycieli, zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców (prawnych opiekunów).
 1. 2.Dla zapewnia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane jest, aby nauczyciel (nauczyciele) opiekował się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.

§ 14

1.   W przedszkolu ogólnodostępnym z oddziałami integracyjnymi zatrudnia się dodatkowo

       nauczycieli posiadających specjalne przygotowanie pedagogiczne oraz specjalistów

       prowadzących zajęcia rewalidacyjne.

§ 15

       1.   Do zadań nauczyciela związanych ze współdziałaniem z rodzicami w sprawach

               wychowania i nauczania dzieci należy:

         1) otaczanie indywidualną opieką każdego wychowanka i współdziałanie z jego

               rodzicami (opiekunami prawnymi) w sprawach wychowania i nauczania dzieci

               uwzględniając prawa rodziców (opiekunów prawnych) do znajomości zadań

               wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego

               realizowanego w danym oddziale i uzyskania informacji dotyczących dziecka, jego

               zachowania i rozwoju w celu:

               a) rozpoznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dziecka,

               b) ustalenia form pracy w działaniach wychowawczych wobec dzieci,

               c) włączania rodziców w działalność przedszkola.

         2) informowanie rodziców o postępach dziecka zgodnie z zasadami ustalonymi przez radę

     pedagogiczną lub w formie zaproponowanej przez rodzica przyjmując zasady

     przepływu informacji:

              a) zebrania grupowe,

               b) konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielem, psychologiem,

                   logopedą na życzenie rodzica,

               c) dni otwarte raz do roku uzgodnione na radzie pedagogicznej,

               d)   kąciki informacyjne dla rodziców w szatni przedszkolnej, holu – informacje          

                     z zakresu psychologii, pedagogiki wywieszane na tablicy w formie ulotek,

               e)   zajęcia otwarte, integracyjne dla dzieci i rodziców ustalone przez nauczycielki

                     z rodzicami na potkaniu organizacyjnym,

               f) harmonogram całorocznych spotkań opracowuje nauczyciel w porozumieniu
                     z rodzicami lub prawnymi opiekunami dziecka na pierwszym spotkaniu z rodzicami
                     w roku szkolnym.

         3)   opracowanie we współpracy z rodzicami rocznego planu współdziałania w oddziale

                 w celu stworzenia jak najlepszych warunków rozwoju wychowankom, prowadzenia

                 pedagogizacji rodziców, udzielania pomocy w rozwiązywaniu problemów

                 wychowawczych, a tym samym podnoszenia poziomu placówki;

         4)   przedszkole umożliwia rodzicom korzystania z ich praw do:

   a) znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego

       realizowanego w danym oddziale i rocznego programu pracy przedszkola, z którym

       są zapoznawani na pierwszym w roku szkolnym spotkaniu organizowanym przez

       dyrektora,

b) znajomości tematów i treści planów miesięcznych w danym oddziale, z którymi są

       zapoznawani poprzez gazetki, zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne wieszane

       na tablicy ogłoszeń w szatni oraz na zebraniach i spotkaniach w grupach,  

             c)   uzyskiwania rzetelnej informacji na temat dziecka, jego zachowania i rozwoju

poprzez obserwowanie własnego dziecka w zajęciach otwartych organizowanych

przez nauczycieli, uzyskiwania od nauczyciela w kontaktach indywidualnych

informacji z prowadzonych obserwacji dzieci oraz zapoznania się z kartami pracy

dziecka i teczką jego prac plastycznych.

2.   Do zadań nauczycieli związanych z planowaniem i prowadzeniem pracy wychowawczo-

dydaktycznej oraz odpowiedzialność za jej jakość należy:

1) aktywny udział w opracowaniu 5 letniego programu rozwoju przedszkola (koncepcja),

       rocznego programu rozwoju;

       a) roczny program rozwoju oparty jest na 5 letnim programie rozwoju przedszkola;

       b) miesięczne plany pracy odzwierciedlają założenia zawarte w rocznym programie oraz

           zawierają zadania lub treści programowe realizowanego w danym oddziale programu

            wychowania przedszkolnego, ich sposoby realizacji określające dostosowane do nich

           formy i metody z uwzględnieniem warunków, potrzeb i możliwości rozwojowych

           wychowanków;

       c) miesięczne plany są opracowywane przez danego nauczyciela oddziału po konsultacji    

           z koleżankami współpracującymi w grupie;

2) uczestniczenie w diagnozowaniu pracy przedszkola poprzez monitorowanie, konstruowanie

       narzędzi badawczych i dokonywanie ewaluacji pracy w celu podnoszenia jakości;

3)   wybór programu wychowania przedszkolnego;

4)   prawo opracowania własnego programu wychowania przedszkolnego, przedstawienie go

       radzie pedagogicznej;

5)   prowadzenie na bieżąco dokumentacji pedagogicznej:

       a) dziennika zajęć,

       b) kart obserwacji pedagogicznej,

       c) miesięcznych planów pracy z dziećmi,

       d) kart pracy indywidualnej stymulującej, rozwijającej, korygującej rozwój dzieci zdolnych

             oraz tych, które wymagają wsparcia.

3.   Nauczyciel samokształci się i doskonali zawodowo poprzez:

     1) udział w konferencjach metodycznych, zespołach samokształceniowych oraz

           problemowych;

     2) udział w spotkaniach z różnymi specjalistami w formie wykładów, seminariów, zajęć      

           o charakterze warsztatowym, kursów doskonalących organizowanych przez instytucje

           do tego uprawnione;

     3)   czytanie na bieżąco literatury wiążącej się z problematyką rozwoju i edukacji dzieci

            w wieku przedszkolnym;

     4)   wymianą doświadczeń zawodowych z innymi nauczycielami, prowadzenie zajęć

             koleżeńskich;

       5) wspólne rozwiązywanie problemów występujących w przedszkolu.

   4. Prowadzenie pracy wychowawczo – dydaktyczno - opiekuńczej oraz odpowiedzialność    

       za jakość i wyniki, a także za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci,

       a zatem:

       1)   wspieranie rozwoju aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznanie samego

            siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno- kulturalnej i przyrodniczej, wzbogacanej  

             o zasób własnych doświadczeń;

       2) kierowanie się w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

             dobrem dzieci, troska o ich zdrowie, a także szanowanie godności osobistej

             wychowanka;

      3) kierowanie działalnością dziecka przez:

             a) organizowanie środowiska wychowującego i tworzenie sytuacji edukacyjnych,

             b) dostarczanie treści,

             c) stosowanie różnorodnych form i metod pracy z dzieckiem,

       4) podejmowanie działań wychowawczo- dydaktycznych opierających się na:

             a) stawianiu diagnozy pedagogicznej opartej na obserwacji rzeczywistych zachowań

                   dziecka,

             b) przekładaniu zadań programowych na sytuacje wychowawczo-edukacyjne dla

                   poszczególnych dzieci z uwzględnieniem przy tym ich rzeczywistych potrzeb,

             c) kontroli opartej na obserwacji procesu wychowawczo-dydaktycznego

                   i porównaniu wyników ze stanem wyjściowym.

         5)   dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci podczas pobytu w przedszkolu                  

                 ze szczególnym uwzględnieniem wycieczek, spacerów, pobytu dzieci w ogrodzie

                   przedszkolnym zgodnie z przepisami prawa i regulaminami wewnętrznymi;

            6)   tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności

                   i zainteresowań przez:

                 a)   wzbogacanie swego i dzieci warsztatu pracy,

                   b) szanowanie indywidualności dzieci,

                   c) wprowadzanie zmian do swojej pracy, poszukiwanie pomysłów wzmacniających

                       aktywność dziecka oraz jego zainteresowań.

5.   Do zadań nauczyciela należy również prowadzenie obserwacji pedagogicznych i ich

dokumentowanie; obserwacje przeprowadza się dwa razy w roku i dokumentuje je            

   w arkuszu diagnostycznym,

     1)   prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza

           przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w

           klasie I szkoły podstawowej ( w październiku – listopadzie ) nauczyciele dzieci

           dzieci sześciu – i pięcioletnich, objętych wychowaniem przedszkolnym;

     2) opracowanie w oparciu o zgromadzone wyniki diagnozy przedszkolnej i realizowanie

           programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka;

     3)   przeprowadzenie kolejnej diagnozy w kwietniu i opracowanie Informacji o gotowości

           dziecka do podjęcia nauki w szkole;

6. Do zadań nauczyciela w zakresie współpracy ze specjalistami świadczącymi pomoc

psychologiczno-pedagogiczną należy udział w omówieniach pracy z logopedą  

     i nauczycielami gimnastyki korekcyjnej, rytmiki, języka angielskiego.

7.   Zaznajomienie rodziców z ich prawami i obowiązkami.

       1)   rodzice mają prawo do :

               a) zapoznania się z realizowanymi w przedszkolu planami i programami pracy

                   dydaktyczno-wychowawczej,

               b) zapoznanie się z Planem Nadzoru Pedagogicznego,

               c) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat aktualnego stanu rozwoju

                    i postępów edukacyjnych dziecka,

               d) uzyskania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka, aby mogli          

                     je w osiągnięciu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb, wspomagać,

         e) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, logopedy, psychologa                  

             w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod

             udzielania dziecku pomocy;

               f) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji

                     pracy przedszkola

         g) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi

               prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje

              przedstawicielstwa - radę rodziców.

   2)   do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

               a)   przestrzeganie niniejszego statutu,

               b) zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,

   c) respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców podjętych w ramach

         ich kompetencji,

               d) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola przez rodziców, prawnych

                     opiekunów, osoby upoważnione przez rodziców zapewniające dziecku pełne

                     bezpieczeństwo,

               e) przyprowadzanie do przedszkola dziecka, którego stan zdrowia nie zagraża zdrowiu

                     innych dzieci i personelu;

         f) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,

               g) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne

                     zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,

   h) rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego

         oddziaływania wychowawczego na dziecka i określania drogi jego indywidualnego

         rozwoju,

                 i) zapewnienie regularnego uczęszczania do przedszkola dzieci podlegających

                    obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego,

 1. j)wspieranie nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka,
 2. k)inne obowiązki wynikające z uregulowań wewnętrznych przedszkola.

8.   Nauczyciele i rodzice współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i nauczania dzieci.

       1) współdziałanie rodziców i nauczycieli ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków

           rozwoju wychowankom oraz podnoszenie poziomu placówki;

       2) przedszkole jest dla rodziców terenem przyjaznym, otwartym, gdzie własne kompetencje

           zawodowe czy wynikające z indywidualnej pasji i zainteresowań umiejętności rodziców

           mogą być wykorzystane przy planowaniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych;

       3) spotkania organizacyjne ze wszystkimi rodzicami dzieci organizowane

           są w miarę bieżących potrzeb, lecz nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym;

       4) rodzice mają możliwość przekazywania informacji o dziecku w godzinach otwarcia

             przedszkola w sposób bezpośredni lub telefonicznie oraz podczas spotkań

             z nauczycielami.

   9.   Przedszkole proponuje rodzicom następujące formy współpracy :

       1) konsultacje w miarę bieżących potrzeb;

       2) zebrania grupowe organizacyjne co najmniej 2 razy w roku;

       3) dni otwarte;

       4)   zajęcia otwarte;

       5)   pomoc w organizacji wycieczek i sprawowaniu opieki nad dziećmi;

       6)   pomoc w organizacji imprez przedszkolnych oraz udział w nich;

       7) zajęcia integracyjne dla dzieci i rodziców;

       8) gazetkę przedszkolną, kąciki informacyjne dla rodziców;

       9) wspólne seminaria, warsztaty, pogadanki tematyczne dotyczące zagadnień interesujących

             rodziców, rozwiązywania problemów wychowawczych;

     10) podejmowanie wspólnie z nauczycielami działań mających na celu wzbogacanie            

             i doposażenie przedszkola w pomoce dydaktyczne;

       11) stosowanie różnorodnych narzędzi badawczych (np. ankiety ) w celu zdobywania

           informacji zwrotnych o jakości pracy przedszkola.

10. Rodzice za szczególne zaangażowanie we wspieraniu pracy przedszkola mogą otrzymać

        na zakończenie roku szkolnego list pochwalny dyrektora i rady rodziców.

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

§ 16

   1.   Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

     

     1)   dziecko w wieku 5 jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne;

     2)   zadaniem gminy jest zapewnienie warunków do spełniania tego obowiązku,

     3)   rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi, zobowiązani są dopełnić czynności

           związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola i zapewnienia regularnego uczęszczania

           dziecka na zajęcia;

     4)   niespełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego podlega egzekucji

           w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

     5) przez niespełnianie obowiązku należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie

           jednego miesiąca, na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w przedszkolu;

     6) jeżeli droga dziecka sześcioletniego z domu do przedszkola przekracza 3 km, obowiązkiem

           gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przejazdu lub zwrotu

           kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej.

2.   Indywidualnym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci, których

       stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola.

   1) indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne organizuje się na czas

         określony w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego obowiązkowego przygotowania

         przedszkolnego, wydanym przez zespół orzekający działający w publicznej poradni

         psychologiczno – pedagogicznej;

     2) dyrektor przedszkola organizuje indywidualne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne

          w sposób zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków

           realizacji i potrzeb edukacyjnych dziecka oraz form pomocy psychologiczno –

           pedagogicznej;

     3) zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego są prowadzone przez jednego

           nauczyciela przedszkola, któremu dyrektor powierzy prowadzenie tych zajęć;

     4) w uzasadnionych przypadkach dyrektor może powierzyć prowadzenie w/w zajęć

           nauczycielowi zatrudnionemu w innym przedszkolu;

     5) zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego prowadzi się w miejscu pobytu

         ucznia, w domu rodzinnym, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym lub placówce

         opiekuńczo-wychowawczej;

     6) w indywidualnym przygotowaniu przedszkolnym realizuje się treści wynikające z podstawy

           programowej wychowania przedszkolnego dostosowane do potrzeb i możliwości

           psychofizycznych dziecka;

     7) dzieciom objętym indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym w celu ich integracji

           ze środowiskiem dyrektor w miarę posiadanych możliwości, uwzględniając zalecenia

           zawarte w orzeczeniu oraz aktualny stan zdrowia, organizuje różne formy uczestniczenia

           w życiu przedszkola, w szczególności umożliwia udział w zajęciach pozalekcyjnych,

           uroczystościach i imprezach przedszkolnych.

3.   W przypadku uzasadnionym ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełnienia przez dziecko

         obowiązku szkolnego może być odroczone nie dłużej niż na jeden rok.

4.    Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły

         po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej.  

5. Zasady rekrutacji dzieci do przedszkola. Przedszkole prowadzi rekrutację dzieci w oparciu   o zasadę powszechnej dostępności.

 

 1. 1)rodzice dzieci lub opiekunowie prawni już chodzących do przedszkola dzieci, składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej w terminie 7 dni

     poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego;

   2) postępowanie rekrutacyjne odbywa się wyłącznie na wolne miejsca;

   3) rodzice lub opiekunowie prawni kandydatów składają dyrektorowi przedszkola lub

         upoważnionemu pracownikowi wniosek wraz z załącznikami w terminie zgodnym

         z harmonogramem rekrutacji;

   4) wniosek o przyjęcie do przedszkola może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych

         przedszkoli;

   5)   do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku 3 – 6 lat zamieszkałe na terenie gminy

         Łask;

   6) w szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkola może być przyjęte dziecko,

         które ukończyło dwa i pół roku;

   7) dziecko w wieku 5 lat ma obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego;

         obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym,

         w którym kończy 5 lat.

   8) w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

         wychowaniem przedszkolnym może być przyjęte dziecko powyżej 6 lat, nie dłużej jednak

         niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat;

   9) do publicznego przedszkola w pierwszej kolejności przyjmuje się kandydatów

     zamieszkałych na obszarze gminy Łask;

   10) w przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych na terenie gminy Łask, przewyższa

     liczbę wolnych miejsc w przedszkolu publicznym bierze się pod uwagę kryteria

     ustawowe:

     a) wielodzietność rodziny kandydata,

     b) niepełnosprawność kandydata,

     c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

     d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

     e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

     f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

     g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

   11)   kryteria te mają jednakowa wartość;

   12)   jeśli po tym etapie postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnym

           i miejscami stosuje się kryteria samorządowe określone przez dyrektora

           przedszkola w uzgodnieniu z Burmistrzem Łasku;

   13) kryteria te maja różną wartość;

 1. 13)

            z powyższymi przepisami;

   14)   w trakcie roku szkolnego dyrektor przedszkola przyjmuje dzieci na wolne miejsca;

   15)   szczegółowe zasady rekrutacji dzieci do przedszkola określa REGULAMIN

             REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA

   6.   Prawa i obowiązki wychowanków przedszkola.

       1)   dziecko przebywające w przedszkolu ma wszelkie prawa wynikające z Konwencji    

     Praw Dziecka, a w szczególności :

             a)   właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo –wychowawczo-dydaktycznego

                   zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

             b)   szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania,

             c)   ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź

                   psychicznej,

             d)   poszanowania jego godności osobistej,

             e)   poszanowania własności,

             f)   opieki i ochrony,

             g)   partnerskiej rozmowy na każdy temat,

             h)   akceptacji jego osoby,

             i)     różnorodności doświadczeń,

             j)     badania i eksperymentowania,

             k)   komunikacji z dorosłymi na zasadzie równouprawnienia,

           m)   fantazji i własnych światów,

             n)     nauki jak podchodzić do niebezpieczeństw,

             o)   doświadczenia konsekwencji własnego zachowania,

             p)   zdrowego żywienia,

             q)   nauki regulowania własnych potrzeb,

             r)   wypoczynku kiedy jest zmęczone.

     2)   dziecko w przedszkolu obowiązane jest do:

             a)   przestrzegania ogólno przedszkolnego kodeksu postępowania zgodnego                  

                   z normami i wartościami współżycia społecznego,

            b) stosowania się do przyjętych wewnątrz oddziałowych umów opracowanych przez

                 dzieci i nauczyciela dotyczących współdziałania i współżycia w grupie dziecięcej.

     3)   system nagród stosowanych wobec wychowanka:

           a)   pochwała indywidualna dziecka,

           b)   pochwała na forum grupy,

           c)   pochwała w obecności rodziców dziecka,

           d)   odznaka wzorowego przedszkolaka,

           e)   otrzymanie przez dziecko dyplomu,

           d)   nagroda rzeczowa,

     4)   system kar stosowanych wobec wychowanka:

            a) upomnienie ustne dziecka przez nauczyciela – rozmowa dziecka z nauczycielem    

                  nt. postępowania dziecka,

             b)   wykonanie pracy na rzecz poszkodowanego – np. rysunek jako forma przeproszenia,

             c)   wykonanie pracy na rzecz grupy –np. ułożenie zabawek, książek w kącikach

                   zainteresowań,

             d)   odsunięcie dziecka od zabawy – rozmowa dziecka z nauczycielem nt. postępowania,

                   zachowania,

           e)     rozmowa dziecka z dyrektorem,

             f)   rozmowa nauczyciela z rodzicem dziecka w obecności wychowanka.

7.   Skreślenie dziecka z listy wychowanków.

   1)   dyrektor w porozumienie z rada pedagogiczna może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka

         nieobjętego obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym z listy dzieci

         uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:

         a) dziecko jest nieobecne w przedszkolu przez okres 1 miesiąca bez usprawiedliwienia,    

               i po uprzednim pisemnym zawiadomieniu rodziców (opiekunów),

         b)   rodzic zalega z odpłatnością za przedszkole 1 okres płatności, a w przypadku dziecka

               5 i 6 letniego podjęciu decyzji o przeniesieniu wychowanka do innego oddziału        

               realizującego podstawę programową wychowania przedszkolnego,

        c) braku porozumienia między rodzicami a przedszkolem w sprawach kluczowych,

               dotyczących wychowania dziecka i problemów wychowawczych kiedy rodzice nie

               interesują się dzieckiem i nie współpracują z poradnią specjalistyczną, a dziecko ( jego

               zachowanie, agresywne, nieadekwatne do istniejącej sytuacji ) zagraża bezpieczeństwu

               innych dzieci i sobie,

           d) nie przestrzeganie przez rodziców postanowień niniejszego statutu.      

   2)   zachowanie procedury postępowania w dokonaniu skreślenia dziecka z listy;

a) sporządzenie notatki, protokołu, zeznań świadków – powinny się tam

     znaleźć wszystkie informacje mające wpływ na podjęcie uchwały skreślenia dziecka

     z listy wychowanków,

b) wychowawca, pedagog są z urzędu rzecznikiem wychowanka,

c) wychowawca ma obowiązek rzetelnie przedstawić uchybienia w postępowaniu

     dziecka, ale także jego cechy dodatnie i okoliczności łagodzące (uwzględnia

     zachowanie),

           d) rada pedagogiczna powinna przedyskutować czy wykorzystano wszystkie możliwości

                wychowawczego oddziaływania, czy prowadzone były z nim rozmowy ostrzegawcze,

                 czy udzielono mu pomocy psychologicznej,

           e)   na zakończenie posiedzenia Rada podejmuje uchwałę dotyczącą danej sprawy,

           f)   uchwała rady musi zapaść zgodnie z regulaminem rady przy zachowaniu quorum.

     3)   stanowiący charakter uchwały o skreśleniu z listy wychowanków placówki obliguje

            dyrektora przedszkola do rozliczenia się przed radą ze sposobu jej wykonania;

     4)   na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej oraz własnego postępowania sprawdzającego

           dyrektor powiadamia rodziców wychowanka na piśmie o decyzji skreślenia dziecka      

           z listy;

    5) decyzja o skreśleniu powinna zawierać:

           a)   numer ( w przedszkolu musi być prowadzony rejestr decyzji dyrektora), datę wydania,

                 oznaczenie strony (wychowanka),

           b)   podstawę prawną – art.39, ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1997r. o systemie

                 oświaty (Dz. U. Nr 67 z 1996r. poz. 329 z póź. zmianami), właściwy punkt, paragraf

                 czy art. Statutu oraz art. 103 k.p.a),

           c)   treść decyzji – faktycznie za jaki czyn zostaje wychowanek skreślony, dowody

                 w tej sprawie, prawne powołanie się na Statut przedszkola- dokładna treść zapisu w

                 statucie,

           d)   tryb odwoławczy – rodzicowi dziecka przysługuje odwołanie się od decyzji

                 dyrektora do organu wskazanego w pouczeniu zawartym w decyzji, za pośrednictwem

                 dyrektora przedszkola w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji,

           e)   decyzję odbierają i podpisują rodzice. Jeżeli nie ma możliwości sprowadzenia

                   rodziców, pismo wysyła się pocztą – listem poleconym za potwierdzeniem odbioru,

             f) rodzice mają prawo wglądu w dokumentacji dotyczącej sprawy łącznie
                  z protokołami zeznań i protokołem z zebrania rady pedagogicznej w części

                   dotyczącej ich dziecka ( zgodnie z art. 73 § 1 i 2 k.p.a.),

             g)   jeżeli rodzice dziecka wniosą odwołanie dyrektor przedszkola ma 7 dni na

                 ustosunkowanie się do sprawy, ponownie ją analizuje,

       h)   może przychylić się do odwołania i zmienić swoją decyzję – czyni to również na

             piśmie w drodze decyzji i sprawa się na tym kończy,

           i)     w przypadku gdy podtrzymuje swoją decyzję, to po 7 dniach przesyła całą

dokumentację do organu odwoławczego, który bada sprawę,

       j)   decyzja wydana przez ten organ jest ostateczna, można ją jedynie zaskarżyć do NSA,

             który bada ją pod względem proceduralnym (nie merytorycznym).

   8.   Wychowankowie przedszkola są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.

§ 17

     1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami

     2. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.

     3. Przedszkole prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących jednostkę

         budżetową.

     4. Podstawą gospodarki finansowej przedszkola jest : plan finansowy   sporządzony przez  

         dyrektora i zatwierdzony przez organ wykonawczy Gminy : BURMISTRZA.

 

5. Księgowość przedszkola prowadzona jest zgodnie z typowym planem kont dla jednostek i

     zakładów budżetowych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej

       dzieci, nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.

     2.   Niniejszy Statut może być nowelizowany decyzją Rady Pedagogicznej.

     3.   Zmiany w statucie są zatwierdzane uchwałą Rady Pedagogicznej.

     4.   W przypadku wprowadzenia w statucie więcej niż trzech zmian Rada Pedagogiczna

   podejmuje uchwałę o przyjęciu ujednoliconego tekstu statutu.

     5.   Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się

           wywieszenie statutu na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej przedszkola.

     6.   Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być

           sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

     7. Sprawy nieuregulowane niniejszym statutem zostaną określone odrębnymi przepisami

zatwierdzonymi przez organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny.

     8. Przedszkole posiada stronę internetowa: pp4lask.com.pl

                                                  e-mail: //Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript./">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

     9. Przedszkole jest monitorowane.

   10. Traci moc statut Przedszkola Publicznego nr 4 stanowiący załącznik do Uchwały Rady

           Pedagogicznej Nr 6 z dnia 08.01.2014r

   11. Statut wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Tekst ujednolicony Statutu Przedszkola Publicznego Nr 4 w Łasku przyjęto

Uchwałą Nr 7/2013/2014 podczas zebraniu rady pedagogicznej z dnia 13.02.2014r.


banner regionalny ue

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013