^Powrót na górę

Misja i wizja

MISJA Przedszkola Publicznego Nr 4 im. Leśne Skrzaty w Łasku

-         Zapewnienie każdemu dziecku uśmiechu i radości.

-         Rozbudzanie jego naturalnej potrzeby poznawania otaczającego świata.

-         Stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju każdego dziecka.

 

W celu spełniania misji:

-         Wychowujemy dziecko do życia zgodnie z samym sobą, z ludźmi i otaczającym światem.

-         Dobrze przygotowujemy do podjęcia nauki w szkole.

-         Zapewniamy warunki do indywidualnego rozwoju dziecka w życzliwej atmosferze, we współpracy z rodziną i środowiskiem lokalnym.

-         Stwarzamy sytuacje umożliwiające twórcze działanie i dokonywanie wyboru zainteresowań.

 

WIZJA Przedszkola Publicznego Nr 4 im. Leśne Skrzaty w Łasku

-         Nasze przedszkole jest przyjazne dzieciom, rodzicom, nauczycielom, w którym wszyscy czują się dobrze.

-         Wysoko wykwalifikowana i systematycznie doskonaląca się kadra pedagogiczna stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju, zaspokajania potrzeb oraz twórczej aktywności dziecka.

-         Nasi wychowankowie rozpoczynają z sukcesem naukę w szkole.

-         W pracy wychowawczo-dydaktycznej wykorzystujemy innowacje (rozwijanie twórczości dziecka, przygotowanie do nauki czytania i pisania); programy i projekty autorskie (adaptacyjny, wychowawczy).

-         W kolorowych i dobrze wyposażonych salach dzieci rozwijają swoje zainteresowania, zdobywają umiejętności i wiedzę zgodnie z indywidualną drogą rozwoju.

-         Funkcjonalnie i estetycznie urządzony ogród stwarza okazje do zabaw twórczych.

-         Współpracujemy z innymi placówkami oświatowymi oraz instytucjami środowiska lokalnego.

 


banner regionalny ue

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013