^Powrót na górę

Aktualności

Drodzy Rodzice – Grupy Wiewióreczki, Motylki i Kwiatuszki przystąpiły do Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Emocja - Każdy z Nas jest inny, równy, wyjątkowy”

Celami projektu jest: kształtowanie postaw społecznych dzieci; rozbudzenie w dzieciach wiary w siebie oraz własne możliwości; aktywizacja dzieci na zrozumienie emocji i uczuć innych osób; wychowanie do wartości takich, jak empatia, wyrozumiałość, szacunek i wrażliwość; dostrzeganie podobieństw i różnic między innymi ludźmi; nauka dzieci tolerancji wobec osób różniących się od siebie między innymi wyglądem, zachowaniem, kolorem skóry, wyznaniem - jak również cechami niewidocznymi na pierwszy rzut oka np. chorobami serca, autyzmem, cukrzycą; kształtowanie postaw empatii wobec inności oraz budowanie przyjaznego klimatu integracji; nauczenie, że wszyscy jesteśmy pełnowartościowymi ludźmi pomimo różnic, które posiadamy; eliminowanie zachowań agresywnych w stosunku do inności.

Będziemy uczyć dzieci akceptacji, tolerancji i integracji. Realizując kolejne moduły projektu skupimy się na poznawaniu różnych wartości: kreatywności, wyobraźni, moc słowa, równości, odwagi. Pragniemy, by w tę niezwykle cenną inicjatywę włączyli się również rodzice i bliscy naszych przedszkolaków. Liczymy na Państwa wsparcie oraz włączenie się w działania projektowe.

Koordynator projektu w placówce – Małgorzata Makowska Grażyna Knol, Anna Kranas

Czytaj więcej...

Drodzy Rodzice, 
Nasze przedszkole po raz trzeci przystąpiło do Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Piękna Nasza Polska Cała”
Jego główne cele to kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwienie ich na piękno, folklor i tradycje Polski oraz wzmacnianie poczucia radości i dumy z bycia Polakiem. Chcemy, by poprzez realizację zadań tematycznych dzieci poznały historię państwa polskiego, symbole narodowe, zwyczaje czy obrzędy ludowe.

Przed nami realizacja zadań wybranych z listy projektu. Pragniemy, by w tę niezwykle cenną inicjatywę włączyli się również rodzice i bliscy naszych przedszkolaków.

Liczymy na Państwa wsparcie oraz włączenie się w działania projektowe.
Koordynator projektu w placówce:
Grażyna Knol, Kamila Rzeźniczak

Czytaj więcej...

PROCEDURA ORGANIZACJI OPIEKI W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 4 W ŁASKU W CZASIE PANDEMII COVID-19

opracowana na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567 i 1337).

Czytaj więcej...

Szanowni Rodzice (dotyczy Rodziców dzieci nowoprzyjętych do przedszkola)

Zapraszamy na spotkanie informacyjne 28.08.2020r. (piątek) o godzinie 15:30. Spotkanie odbędzie się w holu przedszkola. Na spotkanie prosimy o:

- obecność jednego rodzica/ prawnego opiekuna od dziecka,
- posiadanie i używanie środków ochrony osobistej: maseczki, rękawiczki,
- przyniesienie własnego długopisu,
- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa: zachowanie odległości, dezynfekcja rąk.

Prosimy również o zabranie dowodu osobistego oraz 13 zł na kartę do czytnika.

Na spotkanie prosimy przyjść bez dzieci.

Burmistrz Łasku
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Ignacego Jana Paderewskiego w Łasku-Kolumnie ul. Toruńska 1, 98-100 Łask

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z 2017r. poz. 1597, z 2019 r. poz.1661 ).

Szczegóły w dokumencie - pobierz plik ogłoszenia.

Zarządzenie Nr 12/2020
Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 4 w Łasku
z dnia 06.05.2020 r.

Czytaj więcej...

Dyżur wakacyjny - terminy dyżuru, składanie wniosków

Uprzejmie informujemy, że w okresie wakacyjnym rodzic może skorzystać z opieki dla dziecka świadczonej przez przedszkole pełniące dyżur wakacyjny.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 24/2020 Burmistrza Łasku z dnia 6 lutego 2020 roku harmonogram dyżurów w okresie wakacji na rok szkolny 2019/2020 przedstawia się w sposób następujący:

Czytaj więcej...

Rekrutacja - potwierdzenie woli

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021 - POTWIERDZENIE WOLI

Dnia 30 marca 2020r. o godzinie 15.00 zostanie opublikowana lista kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola Publicznego nr 4 im. Leśne Skrzaty w Łasku.

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do placówki w terminie od 30 marca do 2 kwietnia 2020r. do godz. 15.00.

Czytaj więcej...

Szanowni Rodzice,
wszelkie wskazówki do pracy zdalnej z dzieckiem w domu znajdziecie Państwo na platformie Łask vEdukacja: iprzedszkole.


banner regionalny ue

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013