^Powrót na górę

Grupa integracyjna

,,MOTYLKI” GRUPA INTEGRACYJNA W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 4 IM. ,,LEŚNE SKRZATY”.

Pierwsza grupa integracyjna dla dzieci w wieku przedszkolnym na terenie Gminy Łask została utworzona we wrześniu 2010 r. w Przedszkolu Publicznym Nr 4 im. Leśne Skrzaty w Łasku. Jest to grupa VI „MOTYLKI”.

System integracyjny ma za zadanie łączyć ze sobą dzieci o różnych potrzebach edukacyjnych i pozwalać im razem funkcjonować. Dziecko od najwcześniejszych lat swego życia powinno uczyć się tolerancji, solidarności i poszanowania godności każdego człowieka. Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego włączają się w grupę rówieśniczą na zasadzie równości praw i obowiązków z uwzględnieniem indywidualnych możliwości każdego dziecka. W procesie integracji każdy od każdego czegoś się uczy, każdy musi zna1eźć swoje miejsce w grupie i nauczyć się rozwiązywać różnorodne problemy. Najlepszym wiekiem do kształtowania postaw społecznych jest wiek przedszkolny. Dzieci uczą się wzajemnej tolerancji, szacunku dla każdego człowieka, gotowości udzielania pomocy. Wykształcone postawy i przekonania w przedszkolu poprzez wspólne codzienne przeżycia, zabawę i współdziałanie będą, stanowiły istotną podstawę późniejszego współżycia społecznego. Wspólny pobyt w przedszkolu daje szansę różnym dzieciom, pozwala nawiązać wzajemne kontakty, dostosować się do wspólnie ustalonych reguł i tworzyć jedna grupę. Celem pracy naszego przedszkola jest więc wzajemna akceptacja dzieci zdrowych i dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Indywidualne podejście do każdego dziecka, a w szczegó1ności do dziecka niepełnosprawnego, ma na celu realizowanie potrzeb dzieci takich jak: potrzeba bezpieczeństwa (rytm dnia, przewidywalność zdarzeń stabilność kontaktów uczuciowych, stałość środowiska przedmiotowego), potrzeba poczucia własnej wartości i pełnienia określonej roli społecznej, potrzeba kontaktu z rówieśnikami i wzajemnego porozumiewania się (uczenie się przez naśladownictwo), wyzwalanie pozytywnych emocji takich jak satysfakcja, radość, zadowolenie, dostrzeganie swoich mocnych stron i ich rozwój, wyzwalanie własnej aktywności twórczej, uczenie się rozwiązywania problemów w różnego rodzaju sytuacjach.

W roku szkolnym 2015/2016 do grupy VI integracyjnej ,,Motylki” uczęszcza 20 dzieci, w tym 5 dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Dzieci są pod opieką wykwalifikowanych nauczycieli. Równoległa praca dwóch wychowawców nauczyciela prowadzącego oraz nauczyciela wspomagającego pozwala na indywidualizację procesu nauczania oraz integrację ze środowiskiem rówieśniczym Dzieci uczestniczą w indywidualnych zajęciach rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych oraz terapii logopedycznej na terenie naszego przedszkola. Od października 2015 r. w przedszkolu funkcjonuje nowa sala do zajęć rewalidacyjnych oraz pracy indywidualnej. Sala jest kolorowa, doposażona w ciekawe pomoce dydaktyczne dostosowane do wieku oraz możliwości dzieci.

Opracowały: Kamila Rzeźniczak, Renata Pacuszka

  • P1200871
  • P1200879
  • P1200894
  • P1200895
  • P1200897

banner regionalny ue

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013