^Powrót na górę

Aktualności

logo projektu min

W dniu 7 października 2019 roku Gmina Łask podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn.: „ Dobry Start w Przyszłość – wsparcie Publicznego Przedszkola nr 4 w Łasku w zakresie pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami „

Projekt zarejestrowany pod numerem RPLD.11.01.01-10-0042/19 dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie XI.1.1 Edukacja Przedszkolna , Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Beneficjent – Gmina Łask

Całkowita wartość projektu – 525 789,29 zł

Kwota dofinansowania – 446 908,29 zł

1) ze środków europejskich - 446 908,29 zł, co stanowi 85% wydatków kwalifikowalnych projektu

Okres realizacji projektu – od 01.08.2019r. do 31.07.2020r.

 

CEL GŁÓWNY: Poprawa dostępu i zwiększenie szans aktywnego uczestnictwa dzieci z niepełnosprawnościami w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu

nr 4 w Łasku w okresie od 01.08.2019-31.07.2020 poprzez objęcie wsparciem 7 dzieci z niepełnosprawnościami, doposażenie przedszkola w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne

oraz nabycie kompetencji/kwalifikacji przez min. 80% z 11 nauczycielek pracujących w OWP w Łasku.

GRUPA DOCELOWA:

1) 7 dzieci z niepełnosprawnościami, które będą uczęszczać do Przedszkola Publicznego nr 4 w Łasku w roku szkolnym 2019/2020.

2) Przedszkole Publiczne nr 4 im. Leśne Skrzaty w Łasku (OWP).

3) 11 nauczycielek pracujący w ww. OWP w Łasku.

ZADANIA:

1. Dostosowanie OWP w Łasku do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami

2. Zakup wyposażenia do OWP w Łasku

3. Zakup pomocy dydaktycznych do OWP w Łasku

4. Dodatkowe zajęcia dla dzieci z niepełnosprawnościami

5. Organizacja pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami

6. Wsparcie nauczycieli OWP w Łasku

EFEKTY:

*wsparcie 7 dzieci z niepełnosprawnościami w zakresie niwelowania ich deficytów,

*nabycie kwalifikacji min. 9 nauczycielek z OWP w Łasku w zakresie pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami,

*zwiększenie jakości sprawowania działań opiekuńczych i wychowawczych przez OWP w Łasku dzięki zakupowi niezbędnego wyposażenia i pomocy dydaktycznych oraz dostosowanie do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.

 

ZAŁĄCZNIKI (pliki Word):

Regulamin Rekrutacji dzieci

Zał 1 - Formuarz zgłoszeniowy

Zał 2 - Deklaracja dla dzieci

Oświadczenie uczestnika projektu

Regulamin rekrutacji nauczycieli i nauczycielek

Zał 2 - Deklaracja dla nauczyciela

Zał 3 - zakres danych osobowych nauczycieli

 

Zał 4 - Oświadczenie uczestnika projektu

Zał 5 - Oświadczenie o wykorzystaniu wizerunku nauczyciel

 


banner regionalny ue

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013