^Powrót na górę
Get Adobe Flash player

Aktualności

Zarządzenie Nr 12/2020
Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 4 w Łasku
z dnia 06.05.2020 r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu Publicznym Nr 4 w Łasku w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19


Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego zarządzam, co następuje:

§ 1.

  1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Przedszkola Publicznego Nr 4 w Łasku w okresie od dnia 6 maja 2020 r. do dnia 13 maja 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
  2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania Przedszkola Publicznego Nr 4 w Łasku są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Przedszkola Publicznego Nr 4 w Łasku.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Hanna Waśniewska

Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 4 w Łasku


banner regionalny ue

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013